نام و نام خانوادگی سمت مدیریت دانشگاه 
مهندس سعید رئیسی مدیر 
آمار و فناوری اطلاعاتعلوم پزشکی ایلام 
مهندس محمد سالار شادمانمدیرآمار و فناوری اطلاعات
علوم پزشکی کردستان
مهندس امین بیگلرخانی مدیرآمار و فناوری اطلاعات
علوم پزشکی همدان 
مهندس مجتبی نجفیمدیر امور اداری و روابط عمومیدانشکده علوم پزشکی اسدآباد